2015-11 – RWF – Grand Final 2015 – Marek Posluszny (Poland) – Flair Factory & Red Bull

2015-11 – RWF – Grand Final 2015 – Marek Posluszny (Poland) – Flair Factory, Red Bull & Lubuski Vodka

Comment this flair!